GIỚI THIỆU

HÀNG VIỆT NAM CHÂT LƯỢNG CAO

        2023


 THƯƠNG HIỆU XUẤT SẮC 

     2015
 SẢN PHẨM TIÊU BIỂU TẠI HỘI CHỢ TÔN VINH HÀNG VIỆT NĂM 2015


 SẢN PHẨM TIN CẬY DO TẠP CHÍ SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ SÁNG TẠO CHỨNG NHẬN

 


TOP 300 THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU VIỆT NAM DO NGƯỜI TIÊU DÙNG BÌNH CHỌN TOP TEN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG


 TOP THƯƠNG HIỆU VIỆT TIÊU BIỂU 2014

HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO 2017TOP 10 THƯƠNG HIỆU - NHÃN HIỆU NỔI TIÊNG ĐBSCL 2014

HÀNG VIỆT NAM ĐƯỢC NGƯỜI TIÊU DÙNG BÌNH CHỌN LẦN VI - 2015

TOP 100 THƯƠNG HIỆU VIỆT BỀN VỮNG LẦN 2 NĂM 2015
KỶ NIỆM 5 NĂM ĐỒNG HÀNH HỘI CHỢ TRIỂN LÃM "TÔN VINH HÀNG VIỆT" (2013 - 2017)


CHỨNG NHẬN ĐẠT DANH HIỆUSẢN PHẨM TIÊU BIỂU TẠI HỘI CHỢ TRIỂN LÃM"TÔN VINH HÀNG VIỆT" NĂM 2017


BẰNG KHEN CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TÂY ĐÔ LÀ "DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SỐNG CỬU LONG NĂM 2017"